ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ/Υποέργο 5: Ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής απογραφικών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ/Υποέργο 5: Ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής απογραφικών

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 18.600,00 €
Στόχος του έργου: Η εξειδικευμένη υποστήριξη για τις απαιτήσεις υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων «Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης» και «Πρακτική άσκηση σπουδαστών των Α.Ε.Ν. για την εκπλήρωση του Α' θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους», όσον αφορά στην υποβολή των απογραφικών δελτίων ωφελούμενων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ 2014-2020, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί από το υφιστάμενο προσωπικό του Φορέα.
Προγράμματα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»/ΕΚΤ
  • Sidebar Icons