Τεχνική Υποστήριξη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ και προβολή Δράσεων του ΕΚΤ

Τεχνική Υποστήριξη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ και προβολή Δράσεων του ΕΚΤ

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 241.800,00 €
Στόχος του έργου: Η ευρεία επικοινωνία και πληροφόρηση των υποστηρικτικών παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε σχέση με τις ενταγμένες Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» με απώτερο στόχο την ενίσχυση της Ναυτικής Εκπαίδευσης
Προγράμματα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»/ΕΚΤ
  • Sidebar Icons