Παραγωγή διαφημιστικής βιντεοταινίας για την ενίσχυση της εκστρατείας προβολής της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Παραγωγή διαφημιστικής βιντεοταινίας για την ενίσχυση της εκστρατείας προβολής της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Σύνδεσμος παρακολούθησης video στο youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4W5NuFjE6EE

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση / Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ/ 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος»
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 1.03.01: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής του ΕΠ
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 24.800 ευρώ
Στόχος του έργου: Το έργο αφορά στην παραγωγή διαφημιστικής βιντεοταινίας για τη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση και ειδικότερα: δημιουργία, παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος (σποτ) που θα προβληθεί τελικώς στα τηλεοπτικά κανάλια και στο διαδίκτυο. Σκοπός του έργου είναι η προβολή της Ναυτιλίας και της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα. Μέσα από τη δημιουργία, παραγωγή και προβολή της διαφημιστικής βιντεοταινίας μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του μηνύματος στους πολίτες, προσελκύονται νέοι στα ναυτικά επαγγέλματα υποστηρίζεται το έργο της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, μέσα από τη δημοσιότητα και προβολή επιτυγχάνεται ευρεία και πλήρης πληροφόρηση των Στόχος του έργου: Το έργο αφορά στην παραγωγή διαφημιστικής βιντεοταινίας για τη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση και ειδικότερα: δημιουργία, παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος (σποτ) που θα προβληθεί τελικώς στα τηλεοπτικά κανάλια και στο διαδίκτυο. Σκοπός του έργου είναι η προβολή της Ναυτιλίας και της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα. Μέσα από τη δημιουργία, παραγωγή και προβολή της διαφημιστικής βιντεοταινίας μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του μηνύματος στους πολίτες, προσελκύονται νέοι στα ναυτικά επαγγέλματα υποστηρίζεται το έργο της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, μέσα από τη δημοσιότητα και προβολή επιτυγχάνεται ευρεία και πλήρης πληροφόρηση των εκπαιδευόμενων, των εκπαιδευτών, των φορέων και των παραγόντων του κοινωνικοοικονομικού ιστού της χώρας, καθώς και του ευρύτερου κοινού.
Προγράμματα: ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/TEXNIKH ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ