Κατασκευή PORTAL της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης – Δημιουργία Ιστοσελίδας

Κατασκευή PORTAL της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης – Δημιουργία Ιστοσελίδας

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση / Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση / Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ/ 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος»
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 24.800 ευρώ
Στόχος του έργου: Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η δημιουργία, κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδας της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα ενός κεντρικού Portal της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η κεντρική ιστοσελίδα/Portal της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης θα περιέχει το σύνολο των Δημόσιων Σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης (Δ.Σ.Ε.Ν.), ήτοι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων και ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/Θαλαμηπόλων. Σκοπός του έργου είναι η προβολή της Ναυτιλίας και της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα. Μέσα από τη δημιουργία σύγχρονης ιστοσελίδας/Portal για την Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, όπου θα περιέχονται πλήρως εκσυγχρονισμένες ενότητες για το σύνολο των Δ.Σ.Ε.Ν: προσελκύονται νέοι στα ναυτικά επαγγέλματα και αναβαθμίζεται η παρεχόμενη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση, με στόχο την υποστήριξη του έργου της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, μέσα από τη δημοσιότητα και προβολή επιτυγχάνεται ευρεία και πλήρης πληροφόρηση των εκπαιδευόμενων, των εκπαιδευτών, των φορέων και των παραγόντων του κοινωνικοοικονομικού ιστού της χώρας, καθώς και του ευρύτερου κοινού.
Προγράμματα: ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/TEXNIKH ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ
  • Sidebar Icons