Στρατηγικό Έργο MED OSMoSIS (MEDiterranean gOvernance for Strategic Maritime Surveillance and Safety Issues)

Στρατηγικό Έργο MED OSMoSIS (MEDiterranean gOvernance for Strategic Maritime Surveillance and Safety Issues)

MED OSMoSIS Athens

Τομέας: Διεύθυνσης Επιχειρήσεων
Προϋπολογισμός: 592.000,00
Κωδικός (MIS): 6MED20_4.1_SP_005
Δικαιούχος: Ε.Δ. ΕΣΠΑ/ ΥΝΑΝΠ
Πρόγραμμα: INTERREG MED ΕΤΠΑ
Στόχος του έργου:

National authorities carrying out maritime surveillance need constant updated and accurate information and effective operational infrastructures. There is a great deal of complexity to be dealt with marine spatial information obligations stemming from European Directives, initiatives and policies, in terms of maritime surveillance and safety. The MED OSMoSIS strategic project aims precisely to cut through this complexity by developing a few modules/applications about maritime surveillance activities and facilitating the exchange of information between different authorities. https://interreg-med.eu/

Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Priority Axis: 4 Enhancing Mediterranean Governance/ PI (Priority Investment) 4-1-1 / 4.1: to support the process of strengthening and developing multilateral coordination frameworks in the Mediterranean for joint responses to common challenges
  • Sidebar Icons