«Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία»

«Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία»

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 10iv-Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας / 10.4.1.09.01:Υποστήριξη συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Προϋπολογισμός: 17.916.000,00 €
Στόχος του έργου: Τα νέα δεδομένα που συνθέτουν τόσο η αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση STCW 78/95 ''περί ελαχίστων επιπέδων εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης των φυλακών των ναυτικών'', που έχει Κυρώσει και η χώρα μας, όσο και η κοινοτική οδηγία 98/35/ΕΚ διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον στη ναυτική εκπαίδευση που χαρακτηρίζεται από αναβάθμιση των προτύπων ποιότητας αλλά και αποδοχή κοινών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα εξασφάλισης υψηλής ποιότητας υλικοτεχνικού εξοπλισμού από τις Ακαδημίες Ναυτικής εκπαίδευσης. Η πρόσληψη εκτάκτων ωρομισθίων καθηγητών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που πραγματοποιείται κατ' έτος, καλύπτει τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΝ, με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις ειδικότητες και αντικείμενα και συνεπώς για την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την ομαλή λειτουργία των ΑΕΝ και την εν γένει υποστήριξη του συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης προκειμένου να καλυφθούν οι ανωτέρω απαιτήσεις όπως αποτυπώνονται στο Π.Δ. 79/2012/ (ΦΕΚ Α΄137).
Προγράμματα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»/ΕΚΤ
  • Sidebar Icons