Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ιονίων Νήσων

Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ιονίων Νήσων

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 10α. Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΝ)
Προϋπολογισμός: 1.131.000,00
Στόχος του έργου: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης
Προγράμματα: ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons