Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής

Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης / 10.1.1.3. Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελαμτικής εκπαίδευσης και Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΝ)
Προϋπολογισμός: 4.840.000,00
Στόχος του έργου: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου Μάθησης στην Αττική
Προγράμματα: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons