Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Μονίμων/Σταθερών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων & Δέκα (10) Ατομικών Φορητών

Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Μονίμων/Σταθερών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων & Δέκα (10) Ατομικών Φορητών

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 3. Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ / 3.3. Στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων
Προϋπολογισμός: 3.800.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των πλωτών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω προμήθειας δεκαπέντε (15) μονίμων/σταθερών ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων και δέκα (10) ατομικών φορητών για τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ
  • Sidebar Icons