«Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης»

«Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης»

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 8i. Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού / 8.1.2.01. Προγράμματα κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Προϋπολογισμός: 23.500.000,00 €
Στόχος του έργου: Πέραν της αρχικής εκπαίδευσης, που έχει ως στόχο την παροχή της απαραίτητης επαγγελματικής κατάρτισης για την πρόσβαση των νέων στην κατώτερη βαθμίδα επαγγελματικής εξέλιξης, είναι απαραίτητη και η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και η πιστοποίηση των προσόντων των αξιωματικών Ε.Ν. που τους επιτρέπουν την ανέλιξή τους στις επόμενες βαθμίδες της ιεραρχίας του πλοίου. Το εμπορικό πλοίο αποτελεί μια πολύπλοκη τεχνολογική και λειτουργική μονάδα που αντιπροσωπεύει μια τεράστια επένδυση και αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας και λειτουργίας μακριά από τους πλοιοκτήτες και τις αρχές της χώρας του. Το Υ.Ν.Α.Ν.Π., αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας καθώς και την ανάγκη εκπαίδευσης των ναυτικών σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεχιζόμενη ναυτική εκπαίδευση και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες βελτίωσής της προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιοτική επάρκεια του ναυτεργατικού δυναμικού.
Προγράμματα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»/ΕΚΤ