«Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους»

«Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους»

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις / 10iv. Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Προϋπολογισμός: 27.000.000,00 €
Στόχος του έργου: Με το έργο «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» επιτυγχάνεται αφενός η διασύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και αφετέρου συμπληρώνονται οι θεωρητικές γνώσεις και τα εργαστηριακά μαθήματα με την εκπαίδευση στους ίδιους τους δυνητικούς χώρους εργασίας. Επιδιώκεται έτσι η προσαρμογή των γνώσεων των Σπουδαστών στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και η ενίσχυση των ικανοτήτων τους για ευκολότερη κοινωνικοποίηση στους χώρους εργασίας , αναπτύσσοντας δεξιότητες αναγκαίες για την επαγγελματική τους ένταξη. Τέλος με την συμμετοχή της εργοδοσίας επιτυγχάνεται η αύξηση των διαθεσίμων θέσεων πρακτικής άσκησης και διευκολύνεται η εξεύρεση τους.
Προγράμματα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020