Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ/Πλοιάρχων & ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Μακεδονίας

Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ/Πλοιάρχων & ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Μακεδονίας

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 10a. Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης / 10α.5:Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΝ)
Προϋπολογισμός: 700.000,00
Στόχος του έργου: Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης
Προγράμματα: ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons