Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου

Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου

Σύνδεσμος παρακολούθησης video στο youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4W5NuFjE6EE

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης / 10.α.1.2. Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΝ)
Προϋπολογισμός: 500.000,00
Στόχος του έργου: Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της ελκυστικότητας όλων των βαθµίδων της τυπικής εκπαίδευσης
Προγράμματα: ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΠΑ