Δράσεις εφαρμογής Ενισχυμένου Ελέγχου των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων

Δράσεις εφαρμογής Ενισχυμένου Ελέγχου των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 3. Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ / 3.3. Στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 770.847,00 €
Στόχος του έργου: Το Σχέδιο Δράσης (Action Plan) με έκδοση Εκτελεστικής Απόφασης της Ε.Επιτροπής, (C (2018) 7898 fina)l περιλαμβάνει διάφορες δεσμευτικές δράσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Από πλευράς συναρμοδιότητας ΥΝΑΝΠ υφίσταται η υποχρέωση ανάληψης ενεργειών για τα ακόλουθα θέματα: • εκπόνηση ενός δυναμικού σχεδίου επιθεωρήσεων με μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου (risk assessment), • εκπόνηση προγράμματος εκπαίδευσης επιθεωρητών αλιείας, Ως εκ τούτου, όλες οι δράσεις, που περιλαμβάνονται στο έργο καθίστανται αναγκαίες για την εφαρμογή της ΚΑλΠ, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος
Προγράμματα: ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
  • Sidebar Icons