Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας (ΠΑΙΩΝΑΣ)

Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας (ΠΑΙΩΝΑΣ)

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 5β. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Προϋπολογισμός: 1.788.000,00
Στόχος του έργου: Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές
Προγράμματα: Interreg V-A Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons