Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση

Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 2γ. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Προϋπολογισμός: 900.000,00
Στόχος του έργου: Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)
Προγράμματα: Interreg V-A Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons