Τεχνική Βοήθεια

Αξιολόγηση μοντέλου αναβάθμισης επιχειρησιακής και αναπτυξιακής ικανότητας φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027

Τομέας: Λιμενική Πολιτική – Θαλάσσιοι Λιμένες και Ναυτιλιακές Υποδομές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Β. Παροχή Υπηρεσιών. Β.2 Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών.
Δικαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΝ)
Προϋπολογισμός: 49.600,00
Στόχος του έργου: Ενίσχυση των συστηµάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισµού της εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Προγράμματα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Τ.Σ.