Τεχνική Βοήθεια

Μελέτη ανάλυσης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονωϊού COVID-19 στο κλάδο της ακτοπλοΐας

Τομέας: ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ Ε.Δ. ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ -ΥΠΟΕΡΓΟ 1
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 24.800,00 €
Στόχος του έργου: Η μελέτη των εκτιμώμενων οικονομικών επιπτώσεων της εξάπλωσης του COVID-19 στις ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες και τον προσδιορισμό του ύψους των αναγκαίων οικονομικών ενισχύσεων για τη θωράκιση του ακτοπλοϊκού συστήματος συγκοινωνιών της χώρας, στο πλαίσιο που δεν αντιβαίνει στους κανόνες εσωτερικής αγοράς που έχει θεσπίσει η ΕΕ.
Προγράμματα: Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ/Υποέργο 5: Ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής απογραφικών

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 18.600,00 €
Στόχος του έργου: Η εξειδικευμένη υποστήριξη για τις απαιτήσεις υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων «Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης» και «Πρακτική άσκηση σπουδαστών των Α.Ε.Ν. για την εκπλήρωση του Α' θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους», όσον αφορά στην υποβολή των απογραφικών δελτίων ωφελούμενων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ 2014-2020, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί από το υφιστάμενο προσωπικό του Φορέα.
Προγράμματα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»/ΕΚΤ

Τεχνική Υποστήριξη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ και προβολή Δράσεων του ΕΚΤ

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 241.800,00 €
Στόχος του έργου: Η ευρεία επικοινωνία και πληροφόρηση των υποστηρικτικών παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε σχέση με τις ενταγμένες Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» με απώτερο στόχο την ενίσχυση της Ναυτικής Εκπαίδευσης
Προγράμματα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»/ΕΚΤ

«Παροχή μελέτης σε θέματα αναδιοργάνωσης του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ)»

Τομέας: Θεσμικής Ενδυνάμωσης – Ψηφιακή Διακυβέρνησης
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Τεχνική Βοήθεια δικαιούχων ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ / Αξιολόγηση και Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 241.800,00 €
Στόχος του έργου: Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στοχεύει στην αντιμετώπιση της ναυτικής ανεργίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βελτιστοποίηση των προϋποθέσεων και των συνθηκών εργασίας για τους Έλληνες Ναυτικούς μέσω της δόμησης ενός σύγχρονου και πλήρως αναδιαμορφωμένου συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής της ναυτικής εργασίας.
Προγράμματα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»/ΕΚΤ