Τεχνική Βοήθεια

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη διαμόρφωση του Προγράμματος “ΝΕΑΡΧΟΣ” στο πλαίσιο μόχλευσης χρηματοδοτήσεων ΕΕ

Τομέας: Θεσμική Ενδυνάμωση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Θεσμική Ενδυνάμωση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 74.400,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη του φορέα για την αποτελεσματικότερη και έγκαιρη υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος Νέαρχος το οποίο δημιουργήθηκε από το Υπουργείο με σκοπό την υλοποίηση δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής.
Προγράμματα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/ΤΑ

Επιστημονική Υποστήριξη και Τεκμηρίωση κατά τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το Νησιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Τομέας: Θεσμική Ενδυνάμωση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 6.1.1:Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 74.400,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη της νησιωτικότητας ως συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και η επιστημονική υποστήριξη του φορέα για την ένταξη της νησιωτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρύτερης Στρατηγικής του ως βασικό συστατικό μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής ενόψει των προκλήσεων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
Προγράμματα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/ΤΑ

Κατασκευή PORTAL της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης – Δημιουργία Ιστοσελίδας

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση / Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση / Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ/ 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος»
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 24.800 ευρώ
Στόχος του έργου: Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η δημιουργία, κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδας της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα ενός κεντρικού Portal της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η κεντρική ιστοσελίδα/Portal της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης θα περιέχει το σύνολο των Δημόσιων Σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης (Δ.Σ.Ε.Ν.), ήτοι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων και ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/Θαλαμηπόλων. Σκοπός του έργου είναι η προβολή της Ναυτιλίας και της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα. Μέσα από τη δημιουργία σύγχρονης ιστοσελίδας/Portal για την Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, όπου θα περιέχονται πλήρως εκσυγχρονισμένες ενότητες για το σύνολο των Δ.Σ.Ε.Ν: προσελκύονται νέοι στα ναυτικά επαγγέλματα και αναβαθμίζεται η παρεχόμενη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση, με στόχο την υποστήριξη του έργου της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, μέσα από τη δημοσιότητα και προβολή επιτυγχάνεται ευρεία και πλήρης πληροφόρηση των εκπαιδευόμενων, των εκπαιδευτών, των φορέων και των παραγόντων του κοινωνικοοικονομικού ιστού της χώρας, καθώς και του ευρύτερου κοινού.
Προγράμματα: ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/TEXNIKH ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

Παραγωγή διαφημιστικής βιντεοταινίας για την ενίσχυση της εκστρατείας προβολής της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Σύνδεσμος παρακολούθησης video στο youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4W5NuFjE6EE

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση / Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ/ 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος»
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 1.03.01: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής του ΕΠ
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 24.800 ευρώ
Στόχος του έργου: Το έργο αφορά στην παραγωγή διαφημιστικής βιντεοταινίας για τη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση και ειδικότερα: δημιουργία, παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος (σποτ) που θα προβληθεί τελικώς στα τηλεοπτικά κανάλια και στο διαδίκτυο. Σκοπός του έργου είναι η προβολή της Ναυτιλίας και της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα. Μέσα από τη δημιουργία, παραγωγή και προβολή της διαφημιστικής βιντεοταινίας μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του μηνύματος στους πολίτες, προσελκύονται νέοι στα ναυτικά επαγγέλματα υποστηρίζεται το έργο της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, μέσα από τη δημοσιότητα και προβολή επιτυγχάνεται ευρεία και πλήρης πληροφόρηση των Στόχος του έργου: Το έργο αφορά στην παραγωγή διαφημιστικής βιντεοταινίας για τη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση και ειδικότερα: δημιουργία, παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος (σποτ) που θα προβληθεί τελικώς στα τηλεοπτικά κανάλια και στο διαδίκτυο. Σκοπός του έργου είναι η προβολή της Ναυτιλίας και της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα. Μέσα από τη δημιουργία, παραγωγή και προβολή της διαφημιστικής βιντεοταινίας μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του μηνύματος στους πολίτες, προσελκύονται νέοι στα ναυτικά επαγγέλματα υποστηρίζεται το έργο της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, μέσα από τη δημοσιότητα και προβολή επιτυγχάνεται ευρεία και πλήρης πληροφόρηση των εκπαιδευόμενων, των εκπαιδευτών, των φορέων και των παραγόντων του κοινωνικοοικονομικού ιστού της χώρας, καθώς και του ευρύτερου κοινού.
Προγράμματα: ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/TEXNIKH ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ