Σκοπός Έργο Όραμα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.83063/ΕΥΘΥ782/2016 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αντικατάσταση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθμ. 122/27-09-2012 (Β΄2662) και 180/30-10-2012 (Β΄2901), όπως ισχύουν.» (Β΄2643/25-08-2016).

 Είναι Υπηρεσία πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 από την TUV HELLAS  (αρχική πιστοποίηση 2017) για τη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα.

Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ/ ΥΝΑΝΠ  είναι υπηρεσία ειδικού σκοπού, εκτός οργανογράμματος του Υπουργείου και διαρθρώνεται σε δύο (2) Μονάδες:

Μονάδα Α: Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Μονάδα Β: Εφαρμογής Δράσεων, Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ/ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο της πολιτικής του Υπουργείου και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας αυτού και των εποπτευόμενων φορέων σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και των λοιπών ενωσιακών χρηματοδοτικών πηγών. Έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών του Υπουργείου, μέσω του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και του συντονισμού της υλοποίησης έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, των επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της εν ισχύ προγραμματικής περιόδου καθώς και κάθε άλλου προγράμματος ή/και χρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και άλλων οργανισμών ή φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Sidebar Icons