Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας

Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας

Η προμήθεια αφορά στον εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής των Επιχειρησιακών Κέντρων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικότερα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), του Ραδιοτηλεπικοινωνιακού Κέντρου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (ΡΤΚΛΣ), του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), του Κέντρου Άμεσης Δράσης ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Παράκτιου Σταθμού Ασυρμάτου (Α/Τ) στην περιοχή Ασπροπύργου Αττικής.

Το σύστημα αποτελείται από:

  • Σύστημα Επικοινωνιών Φωνής και Δεδομένων (Voice & Data Communication System – VDCS) με δυνατότητα ενοποίησης των διαφόρων ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιακών συστημάτων (όπως PABX, δίκτυο VHF, MF/HF του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, VoIP) σε μία πλατφόρμα με φιλικό περιβάλλον χειρισμού. Οι εγκαταστάσεις έγιναν σε δύο ξεχωριστά κέντρα, ένα εγκατεστημένο στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα στο Α/Τ Ασπροπύργου (εφεδρικό ΕΚΣΕΔ) και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κονσόλες επικοινωνιών, σταθμούς εργασίας, καταγραφικό φωνής, ναυτιλιακούς χάρτες, δέκτη NAVTEX κλπ.
  • Πομποδέκτες VHF, Πομποδέκτες UHF, Δέκτες MF/HF, Πομπούς MF/HF για επίτευξη επικοινωνιών με όλα τα μέσα που κινούνται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο ευθύνης, αλλά ακόμα και εκτός αυτού.

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου αποτελούν η διευκόλυνση  χειρισμού από το γραφικό περιβάλλον και τηλεχειρισμού των πομποδεκτών, η συμμετοχή όλων των Επιχειρησιακών Κέντρων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο σύστημα με αποτέλεσμα την καλύτερη συνεργασία, η απρόσκοπτη μετάπτωση στο εφεδρικό ΕΚΣΕΔ του Α/Τ Ασπροπύργου, η καταγραφή όλων των τηλεφωνικών κλήσεων όλων των κέντρων και ενός καναλιού VHF, η πρόσβαση σε σύγχρονους ηλεκτρονικούς ναυτιλιακούς χάρτες από όλα τα κέντρα και τους χειριστές, η επέκταση κάλυψης επικοινωνιών, η επίτευξη δυνατότητας ψηφιακής επικοινωνίας (DMR) σε VHF και UHF συχνότητες, η δυνατότητα αξιοποίησης τεχνικών κρυπτογράφησης με συμβατές φορητές VHF και UHF συσκευές, η ενσωμάτωση μηνυμάτων NAVTEX και DSC στο γραφικό περιβάλλον, η απεικόνιση συναγερμών από συσκευές AIS SART, η μεγάλη διάρκεια εγγύησης και η επάρκεια ανταλλακτικών για άμεση αποκατάσταση βλαβών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η  κάλυψη των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών απαιτήσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών και η καλύτερη ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσεων.

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται, πέραν της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας των στοιχείων εξοπλισμού και λογισμικού του συστήματος, οι απαραίτητες εργασίες δομημένης καλωδίωσης – εγκατάστασης εξοπλισμού, η πιστοποιημένη εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένου on-the-job training) χειριστών και διαχειριστών, καθώς και η εγγυημένη λειτουργία για περίοδο τουλάχιστον 8 ετών, κατά την οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του συστήματος και θα αναλάβει την αποκατάσταση βλαβών, την προληπτική συντήρηση, την αναβάθμιση λογισμικού ή ό,τι άλλο απαιτηθεί, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.500.000€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και η σχετική πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  • Sidebar Icons