Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Ημερομηνία : 26 Οκτωβρίου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της στελέχωσής της σύμφωνα με τη συνημμένη Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΙΕΗ4653ΠΩ-Ω1Ξ).
Η Πρόσκληση απευθύνεται προς:
α. Στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ
β. Στελέχη της Κ.Υ. Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
γ. Υπαλλήλους των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρ. 18 του ν. 3614/2007 (Α’ 267), σύμφωνα με το άρ. 59 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ
Α’ 265).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα συνημμένα υποδείγματα (τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και αίτηση)  και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysed.yna@yen.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2
Πειραιάς, 185 10
(Με την ένδειξη: Πρόσκληση Στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ)
Τίτλος Πρόσκλησης:
Αριθμός Πρόσκλησης:
ΑΔΑ:
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: *
Προϋπολογισμός:
Αντικείμενο Πρόσκλησης: