Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Ημερομηνία : 17 Αυγούστου, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «Προμήθειας ειδών για έξοδα δημοσίων σχέσεων- δώρων κατά τη συμμετοχή του ΥΝΑΝΠ στην 86η ΔΕΘ 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των δράσεων του ΥΝΑΝΠ που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «Προμήθειας ειδών για έξοδα δημοσίων σχέσεων- δώρων κατά τη συμμετοχή του ΥΝΑΝΠ στην 86η ΔΕΘ 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των δράσεων του ΥΝΑΝΠ που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση», στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «Δράσεις επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων έργων ΥΝΑΝΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5185099 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» (ΣΑΕ289/1) – Υποέργο 3
Αριθμός Πρόσκλησης: Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Β/3183
ΑΔΑ: Ψ0Ρ64653ΠΩ-8ΥΑ
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός: Δώδεκα χιλιάδων ευρώ #12.000,00€#, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Δημοσίων Σχέσεων του ΥΝΑΝΠ πρόκειται να προβεί, μέσω αναδόχου, στην προμήθεια ειδών για έξοδα δημοσιότητας –δώρα τα οποία θα διανέμονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 86ης ΔΕΘ με σκοπό την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΥΝΑΝΠ στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και όσων προορίζονται για συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Μεταφορές 21-27 καθώς και του έργου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ημερομηνία : 17 Αυγούστου, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την «Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και προώθηση εκδηλώσεων στα κοινωνικά δίκτυα κατά τη συμμετοχή του ΥΝΑΝΠ στην 86η ΔΕΘ 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των δράσεων του ΥΝΑΝΠ που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την «Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και προώθηση εκδηλώσεων στα κοινωνικά δίκτυα κατά τη συμμετοχή του ΥΝΑΝΠ στην 86η ΔΕΘ 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των δράσεων του ΥΝΑΝΠ που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «Δράσεις επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων έργων ΥΝΑΝΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5185099 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» (ΣΑΕ289/1) – Υποέργο 2
Αριθμός Πρόσκλησης: Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Β/3184
ΑΔΑ: 6ΛΟΕ4653ΠΩ-ΠΒΙ
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός: Είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ #23.000,00€#, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Δημοσίων Σχέσεων του ΥΝΑΝΠ πρόκειται να προβεί, μέσω αναδόχου, στη δημιουργία ενημερωτικών οπτικοακουστικών μηνυμάτων υψηλής ανάλυσης (βίντεο) υποτιτλισμένα και στα Αγγλικά καθώς και με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, τα οποία θα προβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 86ης ΔΕΘ με θέμα την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΥΝΑΝΠ στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 14-20 και όσων προορίζονται για συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Μεταφορές 21-27 καθώς και του έργου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επιπρόσθετα, θα προβεί στην παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και στην προώθηση των εκδηλώσεων στα Social Media (Facebook, google ads, κτλ.).
Ημερομηνία : 17 Αυγούστου, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τον «Σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό περιπτέρου του ΥΝΑΝΠ κατά τη συμμετοχή του στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των δράσεων του ΥΝΑΝΠ που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τον «Σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό περιπτέρου του ΥΝΑΝΠ κατά τη συμμετοχή του στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των δράσεων του ΥΝΑΝΠ που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «Δράσεις επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων έργων ΥΝΑΝΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5185099 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» (ΣΑΕ289/1) – Υποέργο 1.
Αριθμός Πρόσκλησης: Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Β/3171
ΑΔΑ: ΨΘΩΓ4653ΠΩ-4ΣΑ
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός: Εξήντα χιλιάδες ευρώ #60.000,00€#, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Δημοσίων Σχέσεων του ΥΝΑΝΠ πρόκειται να προβεί, μέσω αναδόχου, στον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων έργων ΥΝΑΝΠ» η οποία αποσκοπεί στην πληροφόρηση και επικοινωνία των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ που έχουν περαιωθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 καθώς κι όσων προορίζονται για τη νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027). Στόχος είναι η ανάδειξη δράσεων της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής στον νησιωτικό χώρο (λιμένες και θαλάσσιες μεταφορές) καθώς και η ανάδειξη των έργων του Αρχηγείου για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας.