Κατάλογος αναθέσεων ΤΒ της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο 2022

Κατάλογος αναθέσεων ΤΒ της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο 2022

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ ανάρτησε τον κατάλογο με αναθέσεις Τεχνικής Βοήθειας ΕΣΠΑ του έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.