Εκδήλωση λήξης INTERREG MED “PANORAMED” – Mediterranean Governance Platform -Μεσογειακή Πλατφόρμα Διακυβέρνησης (Μαδρίτη, 6 Απριλίου 2022).

Εκδήλωση λήξης INTERREG MED “PANORAMED” – Mediterranean Governance Platform -Μεσογειακή Πλατφόρμα Διακυβέρνησης (Μαδρίτη, 6 Απριλίου 2022).

Μαδρίτη, 6 Απριλίου 2022

Με στόχο την ανταλλαγή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο PANORAMED, πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη (Ισπανία) στις 6 Απριλίου 2022 η εκδήλωση λήξης του έργου. Κοινή διαπίστωση όλων αποτέλεσε το γεγονός ότι το PANORAMED συνετέλεσε στην καθιέρωση ενός καινοτόμου μόνιμου διαλόγου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων, σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο σχετικά με τις κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες στην περιοχή της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, το έργο υποστήριξε με επιτυχία τον καθορισμό κοινών πλαισίων διακρατικής διακυβέρνησης για τον εντοπισμό και την παρουσίαση της εφαρμογής κοινών προσεγγίσεων, πολιτικών και ορισμού στρατηγικών έργων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα 6 συνολικά στρατηγικά έργα του Προγράμματος INTERREG MED. Την παρουσίαση των έως τώρα αποτελεσμάτων του στρατηγικού έργου MED OSMoSIS στη θεματική ενότητα της θαλάσσιας επιτήρησης εκπροσώπησε ο Επικεφαλής Εταίρος, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ομιλητής- Δ. Παναγόπουλος).