Έργα ως Φορέας

Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Μονίμων/Σταθερών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων & Δέκα (10) Ατομικών Φορητών

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 3. Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ / 3.3. Στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων
Προϋπολογισμός: 3.800.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των πλωτών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω προμήθειας δεκαπέντε (15) μονίμων/σταθερών ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων και δέκα (10) ατομικών φορητών για τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ

Δημιουργία εφαρμογής-συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και tablets και Προμήθεια 400 tablets

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 3. Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ / 3.3. Στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
Προϋπολογισμός: 800.000,00
Στόχος του έργου: Μέσω του εκσυγχρονισμού του φορέα με την προμήθεια νέων τεχνολογιών και εργαλείων και βελτιωμένων συστημάτων επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη αστυνόμευση για την αποτροπή της παράνομης αλιείας, η βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και η ενίσχυση της εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας που διέπουν την αλιευτική δραστηριότητα.
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ

Εξοπλισμός ελεγκτικών μέσων ΥΝΑΝΠ

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 3. Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ / 3.3. Στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
Προϋπολογισμός: 728.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματικότερη αστυνόμευση για την αποτροπή της παράνομης αλιείας καθώς και στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που διέπουν την αλιευτική δραστηριότητα μέσω προμήθειας κατάλληλων οργάνων (μέτρησης μεγέθους ματιού διχτυών αλιείας, μέτρησης πάχους νήματος διχτυών και μετροταινιών - μετρητών μεγέθους ιχθύων).
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ

Επέκταση / αναβάθμιση του Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών μέσω του ΚΠΑ

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 3. Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ / 3.3. Στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
Προϋπολογισμός: 1.200.000,00
Στόχος του έργου: Στόχο του έργου αποτελεί η ενίσχυση του φορέα στην τήρηση των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ειδικότερα στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων και στην προστασία στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την παράνομη λαθραία και άναρχη αλιεία) με την αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Παρακολούθησής Σκαφών μέσω του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ).
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ
  • Sidebar Icons