Έργα ως Δικαιούχοι

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»/ Υποέργο 2 Μελέτη Αναμόρφωσης Συστήματος Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Τομέας: ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 11i. Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση / 11i-2.4-01:Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
Προϋπολογισμός: 150.000,00 €
Στόχος του έργου: Το Έργο «Μελέτη Αναμόρφωσης Συστήματος Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών» στοχεύει στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της ικανοποιητικής ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης του συνόλου των νησιωτικών περιοχών της χώρας, προκειμένου να διατηρηθεί η εδαφική συνέχεια της χώρας και να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για ισότιμη οικονομική ανάπτυξη των νησιών, σε ένα σύγχρονο και συνδυαστικό δίκτυο μεταφορών. Καθώς σε μεγάλο αριθμό γραμμών οι ανάγκες δρομολόγησης πλοίων καλύπτεται σύμφωνα με την ελεύθερη επιχειρηματική πρωτοβουλία, το έργο θα εστιάσει στις δρομολογιακές γραμμές που δεν παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον, των οποίων όμως η απρόσκοπτη λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για τις περιοχές που εξυπηρετούν. Η δε πανδημία του covid 19 ανέδειξε τον εξορθολογισμό του δικτύου και την ανάπτυξη του ως εργαλείο παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
Προγράμματα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020

«Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

Τομέας: Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Προσαρμογή εργαζομένων επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
Προϋπολογισμός: 400,000.00
Στόχος του έργου: Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μελέτης απλούστευσης των διαδικασιών του Υπουργείου και της διασύνδεσής τους με συστήματα ΤΠΕ με στόχο την ηλεκτρονικοποίηση του, με γνώμονα την στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τομείς αρμοδιότητας του. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει: α) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, β) τη Λειτουργική Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, γ) την ανάπτυξη, υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης οργανωτικής λειτουργίας σε συνδυασμό με την οργάνωση της εφαρμογής νέων διαδικασιών για χρήση ΤΠΕ
Προγράμματα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020