Έργα ως Δικαιούχοι

Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου: «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS»

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Τεχνική συνδρομή Ταμείου Συνοχής / 15.34.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων
Προϋπολογισμός: 600.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον φορέα από Τεχνικό Σύμβουλο σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας και υλοποίησης του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS», δηλαδή κατά την τεχνική μελέτη, τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, την παρακολούθηση υλοποίησης και την παραλαβή του.
Προγράμματα: ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 2γ. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Προϋπολογισμός: 900.000,00
Στόχος του έργου: Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)
Προγράμματα: Interreg V-A Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» ΕΤΠΑ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΜΑRIS)

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 2γ. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Προϋπολογισμός: 900.000,00
Στόχος του έργου: Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)
Προγράμματα: Interreg V-A Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» ΕΤΠΑ

Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας (ΠΑΙΩΝΑΣ)

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 5β. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Προϋπολογισμός: 1.788.000,00
Στόχος του έργου: Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές
Προγράμματα: Interreg V-A Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons